<em id="SHEXg"><select id="SHEXg"></select></em>
<ul id="SHEXg"></ul>
  <td id="SHEXg"><strike id="SHEXg"><q id="SHEXg"><th id="SHEXg"><sub id="SHEXg"><em id="SHEXg"></em></sub></th><object id="SHEXg"></object><dl id="SHEXg"><progress id="SHEXg"><fieldset id="SHEXg"><samp id="SHEXg"><figure id="SHEXg"><audio id="SHEXg"><param id="SHEXg"><ruby id="SHEXg"></ruby></param><hgroup id="SHEXg"></hgroup></audio></figure></samp></fieldset></progress></dl><sup id="SHEXg"><audio id="SHEXg"><keygen id="SHEXg"></keygen></audio></sup></q><sub id="SHEXg"></sub></strike></td>
  <samp id="SHEXg"><acronym id="SHEXg"></acronym><li id="SHEXg"><button id="SHEXg"></button></li></samp>
  <caption id="SHEXg"><colgroup id="SHEXg"></colgroup></caption><ul id="SHEXg"><var id="SHEXg"></var><embed id="SHEXg"></embed><audio id="SHEXg"><audio id="SHEXg"></audio></audio></ul>
 • 留学1313网读后感

  呐喊读后感,读呐喊有感

  读后感地图

   鲁迅第一本短篇小说集《呐喊》,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,从革命民主主义出发,抱着启蒙主义目的和人道主义精神,揭示了种种深层次的社会矛盾,对旧时中国的制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈希望。
   《呐喊》收录作者1918年至1922年所作小说十四篇。1923年8月由北京新潮社出版,原收十五篇,列为该社《文艺丛书》之一。1924年5月第三次印刷时起,改由北京北新书局出版,列为作者所编的《乌合丛书》之一。1930年1月第十三次印刷时,由作者抽去其中的《不周山》一篇(后改名为《补天》,收入《故事新编》)。作者生前共印行二十二版次。

  文章列表